1

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 มุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ดาวเรืองลูกผสมให้มีความเหมาะสมกับฤดูกาลปลูกแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อความเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ดาวเรือง

2
3
5
4
6