ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมซีดส์ ( Homeseeds Limited Partnership )

ที่ตั้ง
วิสัยทัศนื-พันธกิจ
Cartoon
กลุ่มงาน

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์

เรามุ่งเน้นการพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

plus

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มุ่งเน้นพัฒนา พันธุ์ดาวเรืองลูกผสมให้มีความเหมาะสมกับฤดูกาลปลูกแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อความเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ดาวเรือง

plus

กลุ่มงานธุรกิจ

เรามุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองให้เป็นมืออาชีพ โดยการแนะนำสายพันธุ์ดาวเรืองที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และสภาพอากาศตามฤดูกาล

plus