DSC_0623c

   ดาวเรือง (Marigolds) อยู่ในวงศ์ Asteraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tagetes spp. มีถิ่นกำเนิดแถบประเทศเม็กซิโกและทวีปอเมริกากลาง ต่อมาได้แพร่กระจายไปปลูกทั่วโลก มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีรายงานที่แน่ชัด

   ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Agricultural Research Service(ARS), USAID) ผ่านทางโครงการเกษตรที่สูง ให้ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องพืชปลูกและพืชป่าของพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นพืชสี (Research on Cultivated Crops and Wild Plants for Dye Production in the Highlands of Northern Thailand) ดาวเรืองเป็นหนึ่งพืชที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีการนำเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองหลายสายพันธุ์มาปลูกทดลอง ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงทดลองภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแคโรตีน (Carotene) และแซนโทฟิลล์ (Xanthophylls) ในกลีบดอกสดและกลีบดอกแห้ง

   ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2524 แม้สิ้นสุดโครงการวิจัยพืชสี ศาสตราจารย์ สมเพียร เกษมทรัพย์ และทีมวิจัย ยังคงทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตดาวเรืองในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นศักยภาพของดาวเรืองเป็นทั้งไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และไม้ประดับ ในที่สุด ศาสตราจารย์ สมเพียร เกษมทรัพย์ และทีมวิจัยได้คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมไว้ 2 พันธุ์ คือพันธุ์ดอกสีทองเบอร์ 1 และพันธุ์ดอกสีส้มเบอร์ 4

   ปี พ.ศ. 2526 เดือนกุมภาพันธ์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกดาวเรือง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเอง รวมทั้งมีการจัดพิมพ์คู่มือการปลูกดาวเรืองแจกจ่าย จึงเริ่มมีการปลูกดาวเรืองตัดดอกเป็นการค้าอย่างจริงจังนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เกษตรกรจึงขนานนามดาวเรืองพันธุ์นี้ว่า “ ดาวเรืองเกษตร ” เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับแต่บัดนั้น